DSH Zwinger vom Messina

16.11.2013

16.11.2013

08-12-2013
Körung Duncan vom Messina.
Duncan hat souverän seine Erstankörung bei Körmeister Dr. Wolfgang Lauber absolviert.

News